Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (LED-HOUSE S.C., ul. Nowosądecka 50, 30-683 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.led-house.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.led-house.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma:
LED-HOUSE S.C.
ul. Nowosądecka 50, 30-683 Kraków
NIP: 6793143914, REGON: 655650645

tel.: +48 784-991-785 (opłata jak za połączenie lokalne)
biuro@led-house.pl
www.led-house.pl
KONTO BANKOWE mBank:
24 1140 2004 0000 3102 7672 1870

3. Kontakt z sklepem internetowym odbywa się poprzez:

   - telefon: +48 784-991-785 (opłata jak za połączenie lokalne)
   - e-mail: sklep@led-house.pl
   - listownie pod adresem: LED-HOUSE Sklep z oświetleniem LED ul. Nowosądecka 50, 30-683 Kraków

4. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.led-house.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad  fizycznych i prawnych.


II. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Sklep - prowadzony przez firmę LED-HOUSE S.C. sklep internetowy działający pod adresem www.led-house.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
• Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
• Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
• Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat;
• Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
• Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
• Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
• Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
• Komputer z dostępem do internetu,
• Dostęp do poczty elektronicznej,
• Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
• Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript,
4.  Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
• wyboru zamawianych towarów lub usług,
• wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
• wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest paragon lub faktura VAT.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
• częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
• anulowanie całości zamówienia.

10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność

11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem telefonu lub email.

13. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
• podawane są w złotych polskich,
• zawierają podatek VAT,
• nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
• nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

14.  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.


IV. Promocje i rabaty

1. W sklepie będą dostępne okresowo promocje i rabaty na wybrane artykuły.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3.  Aktualne w sklepie promocje i udzielane z tej okazji rabaty nie łączą się.


V. Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
• przelewem bankowym
• za pobraniem (Do zamówień powyżej 300 zł brutto wartości produktów nie wysyłamy przesyłek za pobraniem. Zamówienia powyżej kwoty 300 zł brutto realizowane są tylko po wcześniejszym opłaceniu przelewem.)
• płatność elektroniczna
• w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
2. Ceny przesyłek określone są w kosztach wysyłki.
3. Termin płatności jest liczony od momentu złożenia zamówienia i wynosi 3 dni robocze.


VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać rożne dostępne formy dostawy zamówionych Towarów określone na stronie internetowej Sklepu

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-5 dni robocze od zawarcia umowy.

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.  


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


LED-HOUSE Spółka Cywilna
ul. Nowosądecka 50, 30-683 Kraków
adres e-mail: biuro@led-house.pl


Ja/My(*).............................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)..............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów).................................................................................................
Adres konsumenta(-ów).................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
...........................................................................................................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data...................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres do Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

10. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.


VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LED-HOUSE Sklep z oświetleniem LED, ul. Nowosądecka 50; 30-683 Kraków.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu, o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. W przypadku, gdy Klient Sklepu będzie  chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.


IX. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


X. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


XI. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku do odwołania.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.led-house.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


XII. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl